DUBAI : +971 4 3598820 | SHARJAH : +971 6 5639858 | ABUDHABI : +971 2 5529596

Contact US

Dubai

317 Hamsa Block, Al Ansar gallery bldg,
Karama PO Box: 236961 Dubai, UAE

+971 4 3598820
+971 4 3598821
 sales@dstmeonline.com

Sharjah

#20, Old Sharia Court Building, 3d Floor
PO Box: 150745, Sharjah

+971 6 5639858
+971 6 5639859
 sales@dstmeonline.com

Abudhabi

#26, 2nd floor,
Millennium Bldg., Hamdan St,

+971 2 5529596
 sales@dstmeonline.com


Get In Touch